منابع آموزش جنبش

CPM TRANING منابع

به عنوان یک جامعه جهانی از کاتالیزورهای CPM با بهره گیری از انواع رویکردهای جنبش پادشاهی، 24:14 یک رویکرد آموزشی به جنبش های کاتالیز را ترویج نمی کند. با این حال، این ها فرایندها و مواد آموزش عمومی از برخی در جامعه ما هستند:

چيزي که بايد اضافه کنيم؟

24:14 منابع حرکتی را ارزیابی خواهد کرد که به طور موثر توسط اعضای جامعه ما مورد استفاده قرار گرفته است. اگر شما هر گونه منابع اضافی است که شما احساس می کنید باید در این صفحه گنجانده شده است، شما می توانید با ما در زیر تماس بگیرید. منابع ترویج شده باید در سایت خود میزبانی, همکاری حمایت از بدن مسیح, استفاده از اصول جنبش, و به صورت رایگان ارائه می شود.