دعا

جنبش هایی که برای حرکات دعا می کنند

یکی از عوامل کلیدی در شروع و تداوم حرکات، دعای شور و وحشت است. با در نظر گرفته شدن این موضوع، حرکات در سراسر جهان مرتباً اهداف نماز را به اشتراک می گذارند و برای یکدیگر دعا می کنند. این که آیا شما فقط شروع به یک تلاش شاگرد چند برابر، و یا شما در حال رهبری یک جنبش با هزاران نفر از پیروان مسیح، ارتباط با تلاش های نماز ما چند برابر مداخله ما است.

ثبت نام برای دعا با ما

هنگامی که شما ثبت نام, شما یک ایمیل مقدماتی توضیح استراتژی نماز ما و لینک برای دانلود راهنمای نماز دریافت خواهید کرد. سپس هر هفته ایمیل دریافت می کنید و به شما یادآوری می کنید که با ما دعا کنید.

24:14 شرکای نماز

اتمام کسانی که در زیر که در حال کمک به کاتالیز و بسیج نماز به سمت نامزدی unreached در سراسر جهان.