درگیر شدن

پیوستن به جامعه

  • اگر شما در مورد کمیسیون بزرگ پرشور هستید،
  • اگر از آنچه خدا در جنبش های پادشاهی انجام می دهد هیجان زده هستید،
  • اگر شما احساس فوریت برای پیدا کردن و رسیدن به شکاف های مردمان و مکان های ناآشنا،
  • اگر شما معتقدید که همکاری در بدن مسیح برای اتمام کار ضروری است،
  • اگر می خواهید از «چه کاری می توانم بکنم؟» به «چه کاری باید انجام شود؟
  • این انجمن برای شماست.

جنبش های شروع و پشتیبانی

نه یک پزشک جنبش و یا آژانس / رهبر کلیسا؟ نقش حیاتی برای شما وجود دارد. این که آیا آن را شروع یک جنبش که در آن شما زندگی می کنند و یا حمایت از یک جنبش در آن سوی سیاره، هر شاگرد اطاعت عیسی مسیح به پایان ما عیسی مسیح کمیسیون بزرگ منجر شود.